Pool föreskrifter/lagar


VAD SÄGER MSB

Drunkning är en av de vanligaste dödsolyckorna bland små barn. De flesta olyckor sker på bad platsen eller i en pool eller damm nära hemmet.

Du som äger en fast pool eller damm ska enligt lag ordna de säkerhetsanordningar som behövs för att undvika barnolyckor. Det gäller oavsett om du har egna barn eller inte.

Undantag görs endast om vatten djupet är mindre än 20 centimeter.

För flyttbara pooler finns inte motsvarande krav, men drunkningsrisken är naturligtvis lika stor.

Råd när barnen badar

Drunkning sker ofta snabbt och tyst. Lämna därför aldrig barn ensamma i badet eller i närheten av en fylld pool eller damm. Små barn bör bada på gripavstånd. Sätt heller aldrig ett annat barn att övervaka badningen.

Vad säger Boverket

Det finns krav i Boverkets byggregler att fasta bassänger för bad och simning på tomter ska ha ett tillfredställande skydd mot barnolycksfall. Kraven omfattar inte lösa pooler.

För grunda plaskdammar eller motsvarande med ett vattendjup om högst 0,2 meter finns ett undantag. För sådana dammar behövs inget särskilt skydd.

I ett allmänt råd till bestämmelsen ges två exempel på lämpliga skyddsanordningar för bassänger:

  • Ett minst 0,9 m högt barnsäkert staket
  • En skyddstäckning eller ett skyddsnät med högst 5 cm maskvidd

Skyddstäckning eller skyddsnät ska vara avsedd för ändamålet och bör ha ett sådant utförande att risken för olyckor begränsas. Skyddet måste således klara vikten av ett barn utan att ge vika. Vanliga presenningar kan vara livsfarliga på grund av bland annat tyngden om barn ramlar i vattnet under presenningen.

Det finns även krav på att bassängens utloppsöppningar ska utformas så att risken för olyckor begränsas. I allmänt råd anges att där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge ett tillfredställande säkerhet, bör utloppsöppningarna förses med galler eller liknande.

Vad säger lagen

Ordningslagens bestämmelser om bassänger, dammar och brunnar

Regler om skydd mot drunkning finns inte bara i bygglagstiftningen utan även i ordningslagen. Både bygglagstiftningen och ordningslagen innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska beaktas.

Ordningslagen innehåller inte samma begränsning i tillämpningsområdet som BBR. Ordningslagens bestämmelser är inte begränsade till fasta bassänger utan gäller för alla bassänger, fasta som lösa, både på tomter och på allmän plats.

En annan viktig skillnad är att ordningslagen gäller för alla bassänger, dammar och brunnar, oavsett om de är anlagda före eller efter lagens ikraftträdande. Bestämmelserna i BBR till skydd mot drunkning på tomter gäller däremot vid anläggandet av nya bassänger, dammar och brunnar. Regler om skyddsanordningar för bassänger och brunnar har funnits i byggreglerna sedan mitten på 70-talet.

Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls. Polismyndigheten utövar tillsyn enligt ordningslagen och kan förelägga ägaren att vidta nödvändiga åtgärder. I ett rättsfall som avsåg dammar på allmän plats i närheten av ett bostadsområde har det utifrån ordningslagen ansetts nödvändigt med särskilda skyddsanordningar i form av ett staket.